Начало  ›  Политика за защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството на администратори на лични данни “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура отговарят на всички изисквания на новата регулация, като събират и обработват данни на лицата дотолкова, доколкото е необходимо, като ги пазят отговорно и законосъобразно.

Нашият основен стремеж при работа с лични данни

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура обработват личните данни на своите клиенти с цел да предоставят по-добри и разнообразни продукти и услуги. С оглед тази цел, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура са изградили мрежа от стратегически търговски партньорства, с която се стремят да задоволят в максимална степен всички потребности на клиентите си при използване на продуктовото портфолио.

Сигурността на данните, които клиентите на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура са поверили е важна за холдинга. Ето защо “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура защитават личните данни на своите клиенти като прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да не допускат неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура събират и обработват лични данни при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да разясни на клиентите на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и дружествата в холдинговата структура как и защо се обработват личните им данни.

 

Как и защо използваме лични данни:

1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура обработват идентификационните даннина клиентите си и други лични данни, за да изпълняват своите договорни и преддоговорни задължения и да се ползват от правата по договорите.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на клиента;

 • управление и изпълнение на заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

 • изготвяне на предложение за сключване на договор;

 • изготвяне и изпращане на фактура за продукти и/или услуги;

 • за да се осигури цялостно обслужване, както и за събиране на дължими суми от клиентите;

 • извършване на кредитна оценка и определяне на кредитен рейтинг;

 

2. За изпълнение на нормативни задължения

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура обработват идентификационните данни на своите клиенти, за да спазят задълженията, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

 

3. След съгласие от страна на клиент:

В някои случаи “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и дружествата в холдинговата структура обработват личните данни на своите клиенти, само след предварителното им писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни и целта на обработката е посочена в него, така например:

 • маркетинг;

 • определяне на кредитен рейтинг и кредитна оценка.

За да оттегли своето съгласие е необходимо клиентът да се свърже с представител на съответното дружеството.

 

Какви данни се обработват:

 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, ЕИК;

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение;

 

Как се защитават личните данни на клиентите:

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура прилагат всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в европейското и българското законодателство.

 

Кога се изтриват личните данни на клиентите:

По правило, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и дружествата в холдинговата структура прекратяват използването на личните данни на своите клиенти, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриват преди окончателно уреждане на всички финансови взаимоотношения между страните и изтичане на нормативно определените срокове за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни, изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Личните данни не се изтриват, ако са необходими за висящо съдебно производство.

 

Кога се споделят лични данни с трети лица:

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура предоставят личните данни на своите клиенти на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • банки за обслужване на плащанията и залог на вземания;

 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура и др.;

 

Права на клиентите във връзка с обработването на личните им данни:

Право на информация:

 • информация за това дали отнасящи се до тях данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

 • да се заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

 • да се за уведомят трети лица, на които са били разкрити личните данни на клиента, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

 • възражение срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице не могат повече да бъдат обработвани;

 • възражение срещу обработването на лични данни за маркетингови цели.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 • клиентите на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и дружествата в холдинговата структураимат правото да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни, а “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД и всички дружества в холдинговата структура имат задължението да ги изтрият без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

 2. оттегляне на съгласието, върху което се основава обработването на данните и липса на друго правно основание за обработването;

 3. възражение срещу обработването на лични данни, включително за маркетингови цели и при липса на законно основание за обработването;

 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС;

 

Право на ограничаване на обработването, когато:

 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, клиентът желае тяхното ограничено обработване;

 • повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но клиентът има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • клиентът е подал възражение за обработването на данните и е в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на преносимост наданните:

 • да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор;

 • да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

 

Право на жалба:

В случай, че клиентът смята, че “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД или някое дружество от холдинговата структура нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже с представител на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД за изясняване на въпроса. Клиентът има право да подаде жалба пред регулаторния орган.

 

 

Регионални представителства

БУЛАГРО ЦЕНТЪР Стара Загора
Централен Офис Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 тел. 042 / 600 171 0888 00 40 60
АГРОАПТЕКА СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 Телефон за контакт: 0884 611 341 Онлайн агроаптека: https://agroapteka.bulagro.bg/
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЯЗДАЧ
с. Яздач, обл. Стара Загора GPS координати: 42.291732, 25.476855 тел: 0887901116
Зорница Беева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0884024313
Мария Чолева
Търговски представител овощни и зеленчукови насаждения регион Пловдив и Пазарджик тел. 0887 89 44 88
Илияна Лалова
Търговски представител Продукти за растителна защита, торове и семена Регион Перник, Благоевград и Кюстендил тел. 0882 517 754
Железчо Жечков
Търговски представител селскостопанска техника регион Русе тел. 0887808330
Явор Якимов
Сервизен специалист Регион Враца тел. 0882 466 672
Емилиян Стоянов
Сервизен специалист Регион Монтана тел. 0882 39 23 23